Să întâmpinăm cu rugăciune Anul Nou! – Câteva rugăciuni de-suflet-folositoare –

Să întâmpinăm cu rugăciune Anul Nou!

Câteva rugăciuni de-suflet-folositoare –

        

Constatând faptul că știrea ce a stârnit cel mai mare interes printre voi, vizitatorii (prietenii) rețelelor noastre de socializare, pe perioada anului 2020, a fost legată de rugăciune („Canonul de rugăciune în vreme de boli molipsitoare”), vă propunem câteva rugăciuni de-suflet-folositoare, pentru a încheia cu pace anul ce a trecut și pentru a-l întâmpina cu nădejde pe cel ce vine.

De ești cleric, începe, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…

 

De ești mirean, începe, zicând Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi rostește rugăciunile începătoare: Împărate ceresc…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru… .

Apoi, spune:

Veniți să ne închinăm Împăratului Nostru, Dumnezeu,

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu,

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Apoi se rostesc următorii psalmi:

 

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și, după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție, Unuia, am greșit și ce este viclean înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când Te vei judeca Tu. Că, iată, întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că, iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără-de-lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, aș fi dat; arderi de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: un duh zdrobit; inimă zdrobită și smerită Dumnezeu nu va nesocoti. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Psalmul 24

Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, Ție m-am încredințat; să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina. Să se rușineze toți cei ce fac fărădelegi în deșert. Căile Tale, Doamne, arătă-mi, și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață, că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-Ți aminte de îndurările Tale, Doamne, și de milele Tale, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni; după mila Ta, pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul; pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăța-va pe cei blânzi căile Sale. Toate căile Dom­nului sunt milă și adevăr celor ce caută legământul Lui și mărturiile Lui. Pentru Numele Tău, Doamne, și curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pămân­tul. Puternicie este Domnul celor ce se tem de Dânsul, și făgăduința Lui o va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că unul născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi lasă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei, că s-au înmulțit și cu ură nedreap­tă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Psalmul 30

 

Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, ca să nu mă rușinez în veac; întru dreptatea Ta, izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește spre a mă scoate; fii mie Dumnezeu scutitor și casă de scăpare, ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru Numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu, Doamne. În mâinile Tale voi pune duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă-voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu, și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor; pus-ai în loc desfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de iuțime ochiul meu, sufletul meu și pântecele meu. Că s-a stins întru durere viața mea și anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie virtutea mea și oase­le mele s-au tulburat. De la toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte, și frică cunos­cuților mei. Cei ce mă vedeau, afară fugeau de la mine. Uitat am fost ca un mort de la iniă, făcutu-m-am ca un vas pierdut. Că am auzit ocara multora celor ce se află împrejur; adunându-se ei împreună asupra mea, spre a lua sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu spre Tine, Doamne, am nădăjduit; zis-am: Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile Tale sorții mei; izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă, întru mila Ta. Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat; rușineze-ne necistitorii și să se pogoare în iad. Mute să se facă buzele cele viclene, care grăiesc asupra dreptului fărădelege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai ascuns-o celor ce se tem de Tine, o ai făcut celor ce se nădăjduiesc spre Tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-vei pe ei cu acoperământul feței Tale de tulburarea oa­menilor, acoperi-vei pe ei în cort de împo­trivă-grăirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că mi­nunată a făcut mila Sa în cetatea îngrădirii. Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepădatu-m-am de către fața ochi­lor Tăi, pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele, când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul, toți cuvioșii Lui, că adevăruri caută Domnul și răs­plătește celor ce se mândresc, cu prisosință. Îmbărbătați-vă, și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți spre Domnul.

Psalmul 90

Cel ce locuiește întru ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului: Sprijinitorul meu ești și scăparea mea; Dumnezeul meu, și voi nădăjdui spre Dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele Sale te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de întâmplare și de diavolul cel de amiază. Cădea-vor dinspre latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Numai cu ochii tăi vei privi și răsplătirea pă­cătoșilor vei vedea. Că Tu, Doamne, nădejdea mea; pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ție. Nu va veni către tine răul și bătaie nu se va apropia de sălașul tău. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța, ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre Mine a nădăjduit și-l voi izbăvi pe el; îl voi acoperi pe el, că a cunoscut Numele Meu. Striga-va către Mine și-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz, scoate-l-voi pe dânsul și-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și-i voi arăta lui mântuirea Mea.

Psalmul 102

Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele din lăuntrul meu, Numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta; pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; Pe Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până in sfârşit Se va iuţi, nici in veac Se va mânia.

Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă. Că, după înălțimea cerului de la pământ, a întărit Domnul mila Sa spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, miluit-a Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu-Şi-a aminte că ţărână suntem. Omul, ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, aşa va înflori;

că duh a trecut printr-însul şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte locul său. Dar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul. Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei puternici în vârtute, care faceţi cuvântul Lui, spre a  auzi glasul cuvintelor Lui.

Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slujtorii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui; binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

 

Psalmul 145

 

Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Nu vă nădăjduiți spre boieri, spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. Ieşi-va duhul lui şi se va întoarce în pământul lui: în ziua aceea vor pieri toate gândurile lui. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nădejdea lui spre Domnul Dumnezeul lui. Spre Cel ce a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele sunt întru ele; spre Cel ce păzește adevărul în veac, spre  Cel ce face judecată celor năpăstuiţi; spre Cel ce dă hrană celor flămânzi.

Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi, Domnul înţelepţeşte orbii, Domnul ridică pe cei surpați, Domnul iubeşte pe cei drepţi; Domnul păzeşte pe cei străini; pe orfan şi pe văduvă va primi, şi calea păcătoşilor o va pierde. Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam.

 

Psalmul 142

 

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele; sufletul meu ca un pământ fără de apă, Ție. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu; Și, întru mila Ta, stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă…, Și acum…, Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Aici, cel care dorește și are râvnă, poate spune, de 30, 50 sau 100 de ori: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne, pe noi și toată lumea Ta.

De asemenea, poate spune, de 30, 50 sau 100 de ori:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi și lumea toată.

Și mai poate adăuga, de 30, 50 sau 100 de ori:

Slavă Ție, Doamne, pentru toate, slavă Ție!

Apoi, se rostește Doxologia mică:

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ție, slăvimu-Te, mulțumim Ție, pentru slava Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatele lumii, miluiește-ne pe noi, Cela ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești Unul, Domnul Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele, Te voi binecuvânta și voi lăuda Numele Tău în veac și în veacul veacului.

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vin­decă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dum­nezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cu­nosc pe Tine.

Învrednicește-ne, Doamne, în anul ce începe fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este Numele Tău, în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.

Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale.

Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfân­tului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se spun această rugăciune pentru iertarea păcatelor:

Slăbește, lasă, iartă, Hristoase Dumnezeule, toate păcatele mele (și ale casnicilor mei // preotul poate spune: și ale credincioșilor încredințați mie spre păstorire), săvârșite în anul care a trecut, cele cu voie și cele fără de voie, cele cu fapta și cu cuvântul, cele cu știință și cele cu neștiință, cele din noapte și din zi, cele cu mintea și cu gândul, cele din nepăsare, din neascultare sau din uitare; toate mi le iartă (nouă), Doamne, ca un bun și de oameni iubitor. Că Tu singur ai putere de a ierta păcatele și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se fac aceste pomeniri:

Pe cei ce ne urăsc pe noi și ne fac strâmbătate, iartă-i, Doamne. Celor ce ne fac bine, fă-le bine. Fraților și rudeniilor noastre împlinește-le cererile cele către mântuire și viață veșnică. Pe cei ce sunt întru neputință, cercetează-i și vindecare, dăruiește-le. Pe cei de pe mare, ocârmuiește-i. Cu cei călători împreună călătorește. Pe cei din văzduh, ocrotește-i. Celor ce ne slujesc și ne miluiesc pe noi, iertare păcatelor dăruiește-le. Pe cei care ne-au cerut nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânșii, miluiește-i, după mare mila Ta.

Pomenește, Doamne, pe cei mai dinainte adormiți, părinți și frați ai noștri, maici și surori, și pe toți cei răpuși de molimă. și-i odihnește unde strălucește lumina feței Tale; iar pe cei rămași întristați de pe urma adormirii celor dragi lor, îi mângâie și îi întărește.

Pomenește, Doamne, pe frații noștri cei din necazuri și-i izbăvește de toată primejdia.

Pomenește, Doamne, pe toți cei ce suferă de pe seama molimei ce a cuprins întreaga lume și dă lor grabnică însănătoșire, iar pe cei care-i slujesc și îi îngrijesc binecuvintează-i și răsplătește-i cu răsplata Ta cea cerească.

Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele Tale biserici și le împlinește lor cererile cele către mântuire și viață veșnică.

Pomenește-ne, Doamne, și pe noi, smeriții, păcătoșii și nevrednicii Tăi robi, și luminează mintea noastră cu lumina cunoștinței Tale și ne îndreptează pe calea poruncilor Tale. Pen­tru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, Năs­cătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și ale tuturor Sfinților Tăi, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Apoi se rostesc aceste rugăciuni:

 

Rugăciune de mulțumire

(de la sfârșitul catismei a VI-a din Psaltire)

Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nos­tru, pen­tru toate ale Tale faceri de bine, pe care le-ai făcut no­uă, nevrednicilor, din vârsta cea dintâi pâ­nă întru aceasta de acum; pentru cele pe care le ştim şi pe care nu le ştim, pentru cele arătate şi ce­le neară­tate, ce s-au făcut cu lucrul şi cu cu­vân­tul.

Cela ce ne-ai iubit, încât şi pe Unul Năs­cut Fiul tău vo­it-ai a-L da pentru noi, învred­ni­ceşte-ne, şi pre noi, a ne face vrednici iubirii Tale. Dă-ne, întru cu­vân­tul Tău, înțelepciune şi, întru frica Ta, in­suflă-ne tă­rie din puterea cea de la Tine. Şi câ­te, cu voie sau fără voie am greșit, iartă şi nu so­coti. Şi păzește sufletul nostru sfânt şi pune-l înaintea di­va­nului Tău, având cunoștința cugetului curată şi dobândind sfârșit vrednic iubirii tale de oameni. Şi-Ți adu aminte, Doamne, de toți cei ce cheamă Numele Tău întru a­de­văr. Po­me­neşte-i pre toţi cei ce ne vor binele sau cele pro­tiv­nice voiesc nouă, că toţi oameni sun­tem şi în de­şert tot omul. Pentru aceasta ne ru­găm Ție, Doam­ne, dă nouă marea milă a îndu­rării Tale. Amin.

Altă rugăciune de mulțumire

(de la sfârșitul catismei a VII-a, din Psaltire)

Doamne, Dumnezeul meu, ca un bun şi de-oa­meni-iubitor, multe mile ai făcut cu mine, pe care nu mă aşteptam să le văd. Şi ce voi răs­plă­ti bunătăţii tale, Doam­ne al meu? Doamne, mul­ţumesc Nume­lui Tău celui mult cântat; mul­ţumesc milos­tivirii tale celei nepo­vestite, pe care o ai spre mine; mulţumesc îndelung-răbdării tale celei ne­ase­mă­na­te. Şi de acum înainte, mă spri­jineşte şi-mi a­ju­tă şi mă aco­peră, Stăpâne al tuturor, ca să nu mai greşesc înaintea Ta; că tu cu­noşti alunecarea cea lesni­cioasă a firii mele, tu ştii fără-de-mintea mea, tu cunoşti cele de mine lu­crate, cele întru cunoştinţă şi întru ne­cu­noş­tinţă, cele de voie şi cele fără de voie, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu gân­dul. Deci, ca un bun şi de-oa­meni-iubitor Dum­nezeu, şter­ge-le, Prea­bu­nule Doamne, cu roua mi­lei Tale, şi mân­tuieşte-ne pe noi, pentru Sfânt Numele Tău, cu ju­de­căţile pe ca­re le ştii. Că Tu eşti Lumina şi Adevărul şi Viaţa, şi Ție slavă în­ălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfân­tului Duh, a­cum şi pururea şi în vecii ve­ci­lor. Amin.

 

Apoi, rostește:

 

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfân­tă, slavă Ție.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.

Apoi, încheie, zicând:

 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluiește (de trei ori).

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

 

Să întâmpinăm cu rugăciune Anul Nou!

Hits: 0

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com